Gwarancja

Informacje na temat gwarancji

Informacje podstawowe

Wszystkie urządzenia marki HMDigital objęte są gwarancją bezawaryjnego, prawidłowego działania. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej naprawy w ramach umowy gwarancyjnej jest przedstawienie, wraz z reklamowanym urządzeniem, kopii lub oryginału dowodu zakupu wskazującego na zakup konkretnego modelu miernika HM-Digital.

Gwarancją nie są objęte żadne płyny (do kalibracji, konserwacji), bufory (suche, płynne) i inne materiały eksploatacyjne jak czyściki, baterie pojemniki na płyny, testy papierkowe i kropelkowe oraz części zamienne takie jak sondy mierników pH/ORP oraz elektrody TDS/EC.

Okres gwarancji liczony jest od daty na dokumencie sprzedaży i wynosi:
24 miesiące – dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej
12 miesięcy – dla podmiotów gospodarczych

Warunki ogólne

1.  W okresie gwarancyjnym Nabywcy przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta.

2.  Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w wyniku:
a.  montażu niezgodnego z instrukcją obsługi
b.  użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia
c.  wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione
d.  zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych
e.  użytkowania z płynami o skrajnie wysokim lub skrajnie niskim odczynie pH
f.  użytkowania miernika w płynach o skrajnie wysokich lub niskich (poniżej zera)  temperaturach
g.  stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
h.  nie stosowania materiałów eksploatacyjnych np. płyn konserwacyjny do sond
i.  nieuzgodnionej zmiany nastawień programowych
j.  zewnętrznych lub wewnętrznych uszkodzeń mechanicznych
k.  uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi

3.  Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji Nabywca ma obowiązek zgłosić Gwarantowi najpóźniej w ciągu 30 dni od ich ujawnienia.

4.  Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w okresie maksymalnie 20 dni roboczych od daty otrzymania przez serwis reklamowanego urządzenia.

5.  Zgłoszenia niesprawności przyjmowane są wyłącznie drogą korespondencyjną pod adresem serwisu gwarancyjnego.

6.  Gwarant podejmuje decyzję o sposobie usunięcia wady objętej gwarancją (naprawa, wymiana części) bez udziału Nabywcy. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy Gwarant stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

7.  W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Sprzedawcy do dokonania naprawy gwarancyjnej (stwierdzenie braku wady urządzenia) koszty testowania sprzętu i roboczogodzin poniesie Nabywca w pełnej wysokości.

8.  Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone przeróbki w urządzeniu lub zastosowano materiały eksploatacyjne nieautoryzowane przez Gwaranta, nawet po okresie gwarancyjnym, roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uznane.

9.  Naturalne zużycie części (np. uszczelek, o-ringów, sond, elektrod, zatyczek i gąbek), uszkodzenia mechaniczne, materiały eksploatacyjne, uszczelnienia teflonowe i czynności regulacyjne (kalibracja), w tym wymiana baterii, nie podlegają gwarancji.

10.  Uszkodzenia wynikłe z niedbałego użytkowania, stosowania części i materiałów niedozwolonych przez Gwaranta, wpływów atmosferycznych i środowiska nie podlegają gwarancji.

11.  W przypadku braku usterki w reklamowanym towarze pobierana będzie opłata tytułem testowania sprzętu oraz kosztów dostawy sprawdzonego sprzętu do Nabywcy.

12.  Urządzenia do napraw gwarancyjnych przyjmowane są jedynie nieuszkodzone mechanicznie oraz w stanie czystym i kompletnym. Urządzenia brudne, uszkodzone mechanicznie i zdekompletowane nie będą podlegały ocenie sprawności ani naprawie.

13.  Wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu i jego ubezpieczeniem do momentu dostarczenia do serwisu Gwaranta, ponosi Nabywca, niezależnie od zasadności składanej reklamacji.

14.  Nabywca wyraża zgodę aby Gwarant, o decyzji podjętej w związku ze złożoną reklamacją oraz sposobie ewentualnej naprawy, poinformował go za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji zdalnej tj. e-mail, telefon lub wiadomość SMS.

Adres serwisu gwarancyjnego

HMDigital.pl

ul. Jana III Sobieskiego 42

05-530 Góra Kalwaria

Proszę na przesyłkach, w widocznym miejscu, umieszczać informację: „REKLAMACJA HM-DIGITAL”.

Wraz z przedmiotem reklamacji proszę załączyć pismo reklamacyjne, które będzie zawierało przynajmniej podstawowe informacje, takie jak:

– dane kontaktowe Nabywcy (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)

– informację o rodzaju usterki i dacie jej powstania